CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – tự do – hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng….năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v chuyển mã số thuế NPT sang mã số thuế NNT

KÍnh gửi: Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Tôi tên là: Nguyễn Thị A

Sinh ngày: 02/04/1996

Số CMND: 1747XXXXX

Cấp ngày 01 tháng 02 năm 2015 ; Nơi cấp: Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Phường Thanh Xuân Bắc – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: Số nhà… Đường…., Phường Thanh Xuân Bắc – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội

Tôi viết đơn này xin trình bày với quý cơ quan một sự việc như sau: năm 2010, tôi đã được cấp mã số thuế người phụ thuộc là……do Chi cục thuế quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, hiện nay tôi có phát sinh thu nhập từ tiền lương đến mức phải chịu thuế.

Vì vậy, Tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan chuyễn mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế thu nhập cá nhân của tôi để tôi có thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước và cơ quan quản lý thuế.

Kính mong chi cục Thuế sớm xem xét và giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(ký và ghi rõ hộ tên)